Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN 4WRD B.V.

Artikel 1 Definities 
1.4WRD B.V., gevestigd te Dordrecht, KvK-nummer 62816152, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als leverancier.  
2.De wederpartij van leverancier wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als afnemer.  
3.Partijen zijn leverancier en afnemer samen.  
4.Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.  

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens leverancier.  
2.Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
3.De overeenkomst bevat voor leverancier steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.  

Artikel 3 Betaling
1.Facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
2.Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening (tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt) door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door leverancier opgegeven bankrekeningnummer.
3.Betaalt afnemer niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is leverancier gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
4.Blijft afnemer in gebreke, dan zal leverancier tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de afnemer. Wanneer opdracht­gever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan leverancier. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
5.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van leverancier op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
1.De aanbiedingen van leverancier zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2.Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de afnemer bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 

Artikel 5 Prijzen
1.De op aanbiedingen, prijslijsten, offertes en facturen van leverancier genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de leverancier niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

Artikel 6 Prijsindexering 
1.De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Leverancier heeft het recht de aan afnemer te berekenen prijzen periodiek aan te passen.
2.Aangepaste prijzen en tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan afnemer.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1.Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan de afnemer afgeleverde zaken totdat de inkoopprijs met inbegrip van renten en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan.
2.Het is de afnemer echter niet toegestaan de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de afnemer surseance van betaling is gevraagd of de afnemer in staat van faillissement is verklaard.
3.Zolang ons hiervoor genoemde eigendom voortduurt, zijn wij gerechtigd de door ons geleverde zaken zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor rekening van de afnemer terug te halen van de plaats waar deze zich bevinden. De afnemer is gehouden de door ons onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als ons eigendom te bewaren.
4.Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft leverancier het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat afnemer volledig en conform afspraak heeft betaald.  
5.In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van afnemer zijn de verplichtingen van afnemer onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 8 Overmacht
1.In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van leverancier in de nakoming van enige verplichting jegens afnemer niet aan leverancier kan worden toegerekend in geval van een van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van leverancier kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroom­storingen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.  
2.Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan leverancier niet aan zijn verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang leverancier niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3.Leverancier is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als leverancier als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. 

Artikel 9 Overdracht van rechten
1.Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10 Verzekering
1.Afnemer verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van leverancier die bij afnemer aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.  

Artikel 11 Vrijwaring 
1.De afnemer vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door leverancier geleverde goederen en/of diensten. 

Artikel 12 Klachtplicht 
1.Afnemer is verplicht klachten over de geleverde goederen direct schriftelijk te melden aan leverancier. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat leverancier in staat is hierop adequaat te reageren.  

Artikel 13 Intellectueel eigendom en geheimhouding
1.Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt leverancier alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle samples, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
2.De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van leverancier worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
3.Afnemer verplicht zich tot geheimhouding van de door leverancier aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens, inkoopprijzen, etc. Afnemer verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling. 

Artikel 14 Geschillenbeslechting
1.Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2.Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.